پیمایش لیست‌های پایتون با حلقه for و حلقه while

پیمایش لیست‌های پایتون با حلقه for و حلقه while
123 بازدید --

در برنامه‌نویسی پایتون، لیست‌ها ساختارهای داده‌ای رایج هستند که برای ذخیره‌سازی مجموعه‌های مرتب از آیتم‌ها استفاده می‌شوند. برای کار با لیست‌ها، اغلب نیاز به پیمایش در عناصر آنها و انجام عملیات مختلف روی آنها داریم. دو روش متداول برای پیمایش لیست‌ها در پایتون حلقه‌های for و while هستند.

 

حلقه for

حلقه for روشی ساده و کارآمد برای پیمایش در تمام عناصر یک لیست است. در این حلقه، یک متغیر به هر عنصر لیست به نوبت اختصاص داده می‌شود و سپس می‌توان از آن متغیر برای انجام عملیات دلخواه روی آن عنصر استفاده کرد.

 

به عنوان مثال، فرض کنید لیستی به نام numbers داریم که حاوی اعداد 1 تا 10 است. می‌خواهیم مربعات هر عدد را چاپ کنیم. می‌توانیم از حلقه for به صورت زیر استفاده کنیم:

 

numbers = [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10]

for number in numbers:
  square = number * number
  print(square)	

حلقه while

حلقه while روشی کلی‌تر برای پیمایش در عناصر یک لیست است. در این حلقه، یک شرط بررسی می‌شود و تا زمانی که شرط درست باشد، دستورات حلقه اجرا می‌شوند.

 

به عنوان مثال، فرض کنید لیستی به نام names داریم که حاوی نام افراد است. می‌خواهیم نام افراد را تا زمانی که به نام "علی" برسیم چاپ کنیم. می‌توانیم از حلقه while به صورت زیر استفاده کنیم:

 

names = ["احمد", "محمد", "علی", "سارا", "زهرا"]
index = 0

while index < len(names) and names[index] != "علی":
  print(names[index])
  index += 1

 

انتخاب بین حلقه for و حلقه while

به طور کلی، حلقه for برای پیمایش در تمام عناصر یک لیست به ترتیب مناسب تر است. زیرا این حلقه ساده‌تر و خواناتر است و نیازی به مدیریت متغیرهای کنترلی مانند index نیست.