کارگاه درخت تصمیم در یادگیری ماشین با پایتون(پروژه محور)

معرفی دیتاست Breast Cancer