محتوای دوره

  • 3 فصل
  • --:--
مروری بر مفاهیم و تئوری های الگوریتم درخت تصمیم
7
ساخت یک درخت تصمیم برای دیتاست Email Spam Detection
آشنایی با فیچر های مهم و معرفی معیار آنتروپی و information gain و معرفی الگوریتم های ساخت درخت تصمیم
محاسبه Entropy و Information Gian روی فیچر های دیتاست ایمیل
پیاده سازی محاسبه Entropy و Information Gian در پایتون
مشکلات الگوریتم ID3 و معرفی الگوریتم C4.5
نصب کتابخانه های مورد نیاز و آماده سازی محیط توسعه
پروژه اول: دیتاست Breast Cancer ( سرطان سینه)
7
لود کردن دیتاست و پیش پردازش دیتا
آموزش مدل درخت تصمیم
مروری بر معیارهای ارزیابی برای مسائل دسته بندی
محاسبه معیارهای ارزیابی
بررسی اهمیت فیچر ها
رسم درخت تصمیم
پروژه دوم : دیتاست کشتی Titanic ( دیتاست کشتی تایتانیک)
4
خواندن دیتاست از روی فایل CSV و پیش پردازش دیتا
آموزش مدل درخت تصمیم و محاسبه معیارهای ارزیابی
به دست آوردن confusion matrix (ماتریس درهم ریختگی)

عنوان درس

معرفی دیتاست Breast Cancer

توضیحات درس

دانلود ویدئو