آموزش سریع و فشرده پایتون(python) مقدماتی

فصل 1 : مقدمه
فصل 4 : گرفتن ورودی از کاربر و تبدیل نوع در پایتون
فصل 8 : حلقه ها

معرفی تابع type و بررسی چند مثال