محتوای دوره

  • 3 فصل
  • --:--
مقدمه
4
نصب پیش نیاز ها
بررسی انواع داده در پایتون و زبان C
مثال یک : بهینه سازی یک تابع محاسباتی
5
نوشتن یک تابع محاسباتی در پایتون
تبدیل بهینه سازی تابع پایتون به زبان سایتون
Build کردن فایل سایتون و تولید خروجی نهایی
تست و مقایسه تابع پایتون خام و تابع بهینه بهینه شده و تاثیر آن
بهینه سازی بیشتر با تغییر دادن نوع تابع و نوع بازگشتی
مثال دو: بهینه سازی تابع نمایش اعداد اول بین دو عدد دلخواه
2

عنوان درس

مقدمه و معرفی دوره

توضیحات درس

دانلود ویدئو