آموزش افزایش سرعت کدهای پایتون با cython (سایتون)

نوشتن تابع محاسبه اعداد اول بین دو بازه داده شده در پایتون