محتوای دوره

  • 1 فصل
  • --:--
اموزش صفحه بندی در Asp MVC CORE
5
اضافه کردن تغییرات مورد نیاز برای Action
اضافه کردن تغییرات مورد نیاز برای View
seo friendly کردن لینک‌های Paging

عنوان درس

مقدمه و معرفی کتابخانه X.PagedList

توضیحات درس

دانلود ویدئو