آموزش صفحه بندی (Paging) در ASP.NET Core (MVC)

نصب X.PagedList